Wmo-raad Valkenswaard

Jeugdzorg en het regeerakkoord.

De komende veranderingen in de Jeugdzorg.

Nederland is volop in beweging. Er verandert in relatief korte tijd erg veel. Buiten de veranderingen in het regeerakkoord, die veel stof doen opwaaien, stonden er al veranderingen in de agenda van rijk en provincie. Namelijk grote delen van de zorg, die in het verleden bij de rijks- of provinciale taken hoorden, komen naar de gemeente toe.

Ik noem hier nadrukkelijk de jeugdzorg.

Jeugdzorg zou al naar de gemeente overgaan voor het regeerakkoord tot stand kwam, met uitzondering van de onderdelen:

 • de intramurale jeugdzorg (jeugdigen die intern verblijven in instellingen e.d.);
 • de reclassering van gedetineerde jeugdigen.

Het regeerakkoord van afgelopen 29 oktober maakt duidelijk, dat zelfs deze twee (gecompliceerde) aspecten van de jeugdzorg ook naar de gemeente overgeheveld worden.

Wat gaat dit betekenen voor de gemeente Valkenswaard?

Uit de enorme hoeveelheid kiezen we hier enkele belangrijke of opvallende aspecten.

 • Valkenswaard krijgt per 2015 de verantwoordelijkheid over alle jeugdhulp, kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering binnen haar grondgebied. Dit geldt voor jongeren van 0 tot 18 jaar met een doorloop naar 23 jaar.
 • De gemeente moet vooral op een laagdrempelige en herkenbare wijze jeugdhulp gaan bieden.
 • Er zal bij hulpvragen in de toekomst altijd in eerste instantie worden uitgegaan van de eigen kracht en het sociale netwerk van de jongeren en hun ouders. Hulp wordt ook gericht op de versterking daarvan.
 • Er moet gewerkt worden aan een kanteling, een omslag in het denken over jeugdzorg. We gaan duidelijk anders werken dan we jaren gewend zijn geweest. Het eigen gezin, het eigen sociale netwerk (denk daarbij aan school, sportvereniging of hobbyclub) zullen ingezet worden om mee te helpen aan goede oplossingen. Met ondersteuning van een professional. En we houden dus op met automatisch naar medicijnen te pakken of te vragen, we leren af om uitgebreide professionele hulp als vanzelfsprekend te ervaren en aanvaarden.
 • Uiteraard blijven hulpverleningstrajecten door professionals, therapeutische behandelingen, medicatie, opname in een jeugdinstelling enz. wel mogelijk. Dat kan niet anders. Maar men gaat echt de hulp eerst heel dichtbij de jeugdige cliënt zoeken en halen. **
 • De gemeente heeft de verantwoordelijkheid en regie, maar kan dit niet alleen. Er moeten dus samenwerkingsverbanden gezocht worden. Valkenswaard kent die in de vorm van de A2-gemeenten. Dit zijn de gemeenten Cranendonck, Heeze-Leende en Valkenswaard. Deze gemeenten werken al op meer terreinen met elkaar samen. Ook in SRE-verband wordt samengewerkt op dit punt.

** N.b. Als u denkt, dat dit onhaalbaar is, dan wijzen wij u graag op een nieuw hulpmiddel in de samenleving: de zogenaamde Eigen Kracht Centrale. Dit verschijnsel berust geheel op het principe van op eigen (burger)kracht problemen inzien en aanpakken. Ook de gemeente Valkenswaard heeft enkele Eigen Kracht Conferenties ingekocht om eerdaags in geschikte gevallen in te zetten. Elders in het land zijn hier al mooie praktijkvoorbeelden van te vinden. En behalve het succes voor de jeugdige hulpvrager zit er ook nog een veel lager prijskaartje aan dan dat van het traditionele hulpcircuit. (Ter vergelijking: een eigen krachtconferentie kost in totaal € 4.000,=, een doorsnee behandelingstraject kost al gauw een slordige

€ 17.000,= per casus) Tel uit je winst: een sociaal netwerk flink geactiveerd en veel euro’s overhouden voor andere complexere hulpvragen.

U begrijpt dat er bladzijden vol geschreven (kunnen) worden over alles wat met de overdracht van dit takenpakket te maken heeft. Wel is duidelijk dat er meteen wordt bezuinigd in de overdracht omdat men ervan overtuigd is dat de gemeente de jeugdzorg doelmatiger aanpakt. (dus ook goedkoper)

Om u duidelijk te maken, dat dit proces niet alleen een administratieve of financiële ontwikkeling is, maar zeker een ingrijpende verandering van onze houding ten opzichte van hulpverlening wil bewerkstelligen, zetten wij de uitgangspunten nog even op een rij.

Algemene uitgangspunten inhoudelijk:

 • Ouders zijn verantwoordelijk voor het opgroeien en opvoeden;
 • De samenleving heeft een inspanningsverplichting om ouders aan te spreken op hun verantwoordelijkheid en helpt daarbij;
 • De leefomgeving van het kind is het fundament;
 • Normaliseren en niet problematiseren;
 • Opvoeden is normatief, bij risico’s wordt ingegrepen;
 • Hulp is gericht op herstel van het normale leven;
 • Versterken van de eigen kracht en die van de omgeving;
 • Hulp in de natuurlijke leefomgeving, het kind wordt niet doorverwezen;
 • Eén kind, één gezin, één plan, één coördinator.

Algemene uitgangspunten organisatie:

 • Cliëntvraag is leidend;
 • Hoogwaardige intake aan het begin van het hulpverleningsproces;
 • Zo min mogelijk overlap, schakels, verschillende gezichten;
 • Optimale professionele handelingsruimte;
 • Maximale lokale uitvoering van de jeugdzorg;
 • Voldoende mogelijkheden voor financiële beheersing.

“Eén gezin, één plan, één regisseur!” *

* Dit is het motto in het regeerakkoord betreffende de overdracht en decentralisatie van het sociale domein.

Susanne Peeters.

 

Tags: , ,

Sorry, het geven van reacties is niet toegestaan bij dit bericht.